Polityka prywatności i plików cookies

 

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej pod adresem www.dybus-piwowarski.pl (zwanej dalej „Strona”) są adwokaci:

 • Maciej Piwowarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Piwowarski, ul. Madalińskiego 19/9, 30-303 Kraków, NIP: 677-223-77-80,

 • Mateusz Dybus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Mateusz Dybus, ul. Madalińskiego 19/9, 30-303 Kraków, NIP: 6792934921

(dalej jako: „Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności ma na celu prawidłowe poinformowanie Państwa jako Użytkowników Strony o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Strony w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także w związku z uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018.1000 z dnia 2018.05.24).

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@dybus-piwowarski.pl .

Czyje dane przetwarzamy i skąd je uzyskaliśmy?

 1. Strona stanowi stroną internetową utworzoną w celu zaprezentowania Państwu naszych Kancelarii, zakresu oferowanych usług oraz umożliwienia nawiązania bezpośredniego kontaktu z adwokatem. Za pośrednictwem umieszczonego na stronie formularza kontaktowego możliwe jest wysłanie wiadomości email bezpośrednio na adres Kancelarii.

 2. Wszelkie dane osobowe przekazują Państwo bezpośrednio Administratorowi w trakcie korzystania z formularza kontaktowego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? W jakim celu i na jakiej podstawie?

 1. Dane osobowe uzyskane od Państwa w ramach naszej Strony przetwarzane będą jedynie w celu prawidłowego wykonywania naszej działalności polegającej na świadczeniu usług prawniczych, w tym w szczególności:

  1. kontaktu z autorem wiadomości wysłanej za pomocą formularza kontaktowego,

  2. wymiany informacji,

  3. nawiązania współpracy.

 2. W zakresie danych osobowych Użytkowników Administrator przetwarza wyłącznie kategorie danych przekazane przez Użytkowników, a to w szczególności:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. pliki cookies i inne technologie śledzące

  4. logi serwera.

 3. Jeśli ktoś z Państwa zawrze w wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza dodatkowe dane osobowe nieobjęte powyższym wyliczeniem, będą one również przez nas przetwarzane m.in. w ramach systemu teleinformatycznego.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Pragniemy zapewnić, że Administrator nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Kto będzie przetwarzał Państwa dane osobowe?

W celu właściwego świadczenia usług Administrator korzysta z wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego świadczącego usługi hostingowe i serwerowe, któremu powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych w oparciu o stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Zarówno Administrator jak i podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach Strony zapewnia ochronę tych danych i podejmuje środki ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa m.in. w art. 32 RODO. W tym celu stosują oni środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby uzyskać odpowiedni stopień bezpieczeństwa.

Czym są pliki „cookies”? Czy Strona korzysta z plików „cookies?”

Tak, Strona korzysta z plików „cookies”, czyli popularnych „ciasteczek”. Uzyskujecie Państwo dostęp do Strony za pomocą elektronicznego urządzenia wraz z oprogramowaniem (dalej – „Urządzenie”), gdzie pliki te są zapisywane, jeśli ustawienia przeglądarki internetowej na to zezwalają.

Cookies (ciasteczka) to nic innego, jak dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika. Możemy je podzielić na:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony;

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych;

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Czy pliki „cookies” są bezpieczne?

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym:

 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników;

 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w poniżej.

Polityka plików „cookies”;

Cele do których wykorzystywane są pliki „Cookie”:

 • zapewnienie sprawniejszego działania Strony na Urządzeniu Użytkownika;

 • Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Strony.

 • Usługi społecznościowe – Administrator na swojej Stronie zamieścił hiperłącza do portali społecznościowych tj. Facebook oraz LinkedIn.

Czy istnieje możliwości określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne?

Tak. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub na stronie: http://jakwylaczyccookie.pl/ .

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Strony.

Należy przy tym pamiętać, że ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony, w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób
i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dostępne na Stronie funkcjonalności pozwalają na połączenie się za jego pośrednictwem z aplikacjami serwisów zewnętrznych takich jak portale społecznościowe Facebook, czy LinkedIn. Nie przetwarzamy danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podmiotom zewnętrznym. Nie mamy też wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez te podmioty.

Aby zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez serwisy zewnętrzne, muszą Państwo zapoznać się z ich dokumentacją dotyczącą prywatności.

Jakie Użytkownikowi przysługują prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Użytkownikom przysługuje prawo:

  1. dostępu do danych;

  2. sprostowania danych;

  3. usunięcia danych;

  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych;

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  7. prawo do przeniesienia danych;

  8. złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

 2. Użytkownik Strony może skorzystać z powyższych uprawnień poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres mailowy biuro@dybus-piwowarski.pl bądź listownie na adres Administratora.

Zmiany i aktualizacja polityki prywatności;

Informujemy Państwa, że niniejsza polityka bezpieczeństwa może ulegać zmianom, aby zapewnić Użytkownikom Strony możliwie najpełniejszą ochronę w zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z tym zalecamy bieżące śledzenie ewentualnych zmian. Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie i będą obowiązywać od dnia ich publikacji.